1. Algemeen

➢     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen bij Les Résidences du Soleil

➢    Les Résidences du Soleilbemiddelt bij de verhuur van vakantiewoningen van particuliere eigenaren (hierna: “eigenaar” genoemd).

➢     Degene(n) die de huurovereenkomst met Les Résidences du Soleil aangaat wordt/worden hierna “huurder(s)” genoemd.

➢     Met het ondertekenen en het versturen van een reserveringsformulier geeft de potentiële huurder aan de algemene voorwaarden en de eventueel afwijkende of additionele voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.

➢     De genoemde prijzen zijn per week en zijn definitief nadat de reservering door de huurder en bevestiging door Les Résidences du Soleil heeft plaatsgevonden.

➢     Huurperiodes zijn wekelijks en lopen van zaterdag tot zaterdag of zondag tot zondag afhankelijk van de desbetreffende villa, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

➢     Onder de vakantievilla (hierna “villa” genoemd) wordt verstaan de betreffende woning met eigen terrein en overigen zoals; zwembad, bijgebouwen, inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende woning behorende (roerende) zaken. In enkele gevallen zijn er bepaalde ruimtes of bijgebouwen, afgesloten voor de huurder. Deze ruimtes zijn dan ook niet aangeven als verhuurbaar op de omschrijving van de villa.

2. Aankomst en vertrek

➢     De zaterdag geldt in de meeste gevallen als wisseldag (voor enkele gevallen is de wisseldag zondag).

➢     De sleutel van de villa zal aanwezig zijn in de sleutelkluis van de villa. De code van deze kluis krijgt u op de dag van aankomst van ons doorgegeven via sms of whatsapp. Aankomst van de huizen met sleutelkluis is na om 17.00 uur.  U dient zich telefonisch te melden bij aankomst van uw huis.

➢       De huurder dient op de laatste dag vóór 9.30 uur de woning te verlaten en de sleutel deponeren in de sleutelkluis. In de maanden juli en augustus is, in verband met de grote drukte, de uiterste vertrektijd 8.30uur.

3. Reservering, boeking en betaling

➢     De huurder kan telefonische, schriftelijk of per email/internet reserveren. De optie op de huurovereenkomst ligt vast zodra het correct ingevulde reserveringsformulier door Les Résidences du Soleil is ontvangen en deze reservering is bevestigd door Les Résidences du Soleil door middel van een huurcontract en een aanbetalingrekening (25% van de huursom). Na ontvangst van de aanbetaling gaat deze optie over in een definitieve reservering.

➢    Les Résidences du Soleil berekent als reserveringskosten wordt eenmalig Euro 45.00,- en worden in rekening gebracht met de aanbetalingrekening.

➢     Na ontvangst van het huurcontract de aanbetalingrekening dient de huurder deze te voldoen, binnen 1 week, op de bankrekeningnummer van Les Résidences du Soleil. Voor de resterende 75% van de totale huursom ontvangt de huurder 9 weken voor aanvang van de huurperiode de restantrekening die uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de huurperiode ontvangen dient te zijn op dezelfde bankrekening. Voor de borg, de eventuele overige gereserveerde extra’s ontvangt de huurder 2 weken voor aanvang huurperiode een rekening, die per omegaande betaald moet worden op dezelfde rekening.

➢     De huurder ontvangt voor elke betaal periode een rekening met bijbehorende informatie.

➢     Bij boekingen binnen 9 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per omegaande te worden voldaan (Voor de borg, de eventuele overige gereserveerde extra’s ontvangt de huurde 2 weken voor aanvang huurperiode eenbetalingsverzoek, die per omegaande betaald moet worden op dezelfde rekening). Voor elke betalingsperiode ontvangt de huurder een betalingsverzoek.

➢     Te allen tijde dient het totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel door Les Résidences du Soleil te zijn ontvangen alvorens er toegang verleend kan worden tot de woning.

➢     Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zal Les Résidences du Soleil een schriftelijke aanmaning sturen (e-mail). Het verschuldigde bedrag dient dan per omegaande overgemaakt te worden. Indien 7 dagen na het verzenden van de aanmaning nog geen betaling is ontvangen, behoudt Les Résidences du Soleil zich het recht voor de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen.

➢     Samen met het betalingsverzoek van de borg ontvangt de huurder de reisdocumenten ongeveer 2 weken voor aanvang van de huurperiode. Hierin zijn opgenomen het adres van de woning, routebeschrijving, specifieke afspraken en de bijzonderheden met betrekking tot de gereserveerde woning.

➢    Les Résidences du Soleil heeft de mogelijkheid om na een reservering vastgestelde prijzen te wijzigen, mits tussen de datum van prijswijziging en geboekte periode minimaal 8 maanden liggen. De huurder wordt hierover geïnformeerd. Bij een verhoging van de prijs heeft de huurder dan de mogelijkheid tot annuleren. De reeds door huurder aan Les Résidences du Soleil betaalde bedragen zullen dan gerestitueerd worden, met uitzondering van de reserveringskosten.

4. Borgsom

➢     In alle gevallen vraagt de Les Résidence du Soleilom betaling van een borgsom. De borgsom bedraagt 400 euro. Bij het niet tijdig overhandigen/overboeken van de borg heeft de Les Résidences du Soleil het recht de toegang tot de woning te weigeren.

➢     De huurder ontvangt binnen enkele dagen na zijn vakantie een ‘eindehuur’ overzicht waarop de eindafrekening vermeldt staat. Op deze eindafrekening staat de borg vermeld met de verrekening van de kosten als: verbruikskosten, beschadiging, breuk, eventuele last-minit gehuurde artikelen, e.d. De huurder dient deze eindafrekening te controleren en schriftelijke goed te keuren middels een mail. Mits de goedkeuring is ontvangen door Les Résidences du Soleil vindt de terugbetaling van het restant van de borg plaats binnen 2 weken na vertrek datum en wordt gestort op door de huurder aangegeven bankrekening.

   5. Wijzigingskosten

➢     Iedere wijziging door de huurder van de huurcontract moet schriftelijke bevestigd zijn door Les Résidences du Soleil. De huurder krijgt dan een nieuw huurcontract of aanvulling toegestuurd. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen van de huurcontract.

       6. Additionele kosten

➢     De huurder heeft bij het huren van een villa de verplichting de eindschoonmaak te laten organiseren door Les Résidences du Soleil. Kosten in dezen staan vermeld op de site van de te huren villa en wordt vermeld op het huurcontract.

➢     Naast het huren van de villa kan de huurder ook aanverwante artikelen huren. De soort en de prijs van deze artikelen staan vermeld op de site van de villa als ook op het reserveringsformulier. Deze extra gehuurde aanverwante artikelen zullen worden vermeld op het huurcontract.

➢     Aanverwante artikelen kunnen ook gehuurd worden nadat de reservering van de villa is gedaan. Dit betreft geen wijzing van de boeking maar een aanvulling en zullen geen extra boekingskosten met zich meebrengen. De prijs van deze aanvullende artikelen worden in rekening gebracht op de rekening van de borg. Indien de aanvullingen van deze aanverwante artikelen na betaling van de rekening van de borg (bv bij aankomst van de villa en tijdens het verblijf in de villa) zijn besteld, dan worden deze kosten verrekend met de borg en zullen worden vermeld o het overzicht ‘einde huur’.

➢     Het is dus mogelijk op de dag van de aankomst of tijdens de verhuurperiode aanverwante artikelen te huren. Betaling van deze artikelen worden verrekend met de borg.

       7. Wijziging / Annulering

➢     De huurder dient een annulering altijd schriftelijk te bevestigen (bij voorkeur via e-mail). De huurder ontvangt van Les Résidences du Soleil een bevestiging van de door hem gedane annulering.

➢     Indien de huurder gedwongen is zijn verblijf te annuleren, kan hij voor een andere, vergelijkbare huurder zorgen. Er dient dan een nieuwe huurcontract opgemaakt te worden. Na beoordeling van deze gewijzigde reservering wordt door Les Résidences du Soleil een schriftelijke bevestiging gestuurd voor en naar deze nieuwe verhuur.

➢     Bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode worden alle betaalde bedragen minus de reserveringskosten terugbetaald op de door de huurder aangegeven bankrekening.

➢     Bij annulering binnen 12 tot 9 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de reserveringskosten en 25% van de totale huursom verschuldigd.

➢     Bij annulering binnen 9 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de reserveringskosten en 100% van de totale huursom verschuldigd.

➢     Bij vroegtijdig vertrek (ongeacht door welke omstandigheden) uit de door huurder gehuurde woning dient de huurder dit altijd schriftelijk te melden. De totale huursom blijft dan verschuldigd.

➢      Het verdient aanbeveling een annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten (zie artikel 11).

➢     Indien nakoming van de huurcontract door Les Résidences du Soleil wegens gewichtige omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden nageleefd, heeft Les Résidences du Soleil het recht de overeenkomst te wijzigen. Dergelijke omstandigheden doen zich bijvoorbeeld voor in geval van overlijden van de eigenaar, verkoop, ernstige schade aan de woning of in geval van overmacht ten gevolge van oorlog, staking, natuurramp of buitengewone weersomstandigheden. De bedoelde wijziging zal dan inhouden het door Les Résidences du Soleil aan de huurder ter beschikking stellen van een vergelijkbare woning van vergelijkbare prijs, dan wel de reeds betaalde huursom en borg terugbetalen. Aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden door de huurder inzake een annulering gedaan door Les Résidences du Soleil zal niet door Les Résidences du Soleil aanvaard worden.

8. Overigen:

➢     Aantal personen: De gehuurde villa en bijbehorend terrein mogen alleen bewoond worden door de in de huurcontract vermelde personen. Alleen met schriftelijke toestemming vooraf van Les Résidences du Soleil is het toegestaan in een gehuurde villa andere personen uit te nodigen dan de op het reserveringsformulier vermelde personen.

➢     Eindschoonmaak: Het laten doen van de eindschoonmaak verplicht. Daarnaast dient de huurder de gehele villa bezemschoon achter te laten bij zijn vertrek uit de villa. Er is ook een mogelijkheid voor een tussentijdse schoonmaak. Informatie in dezen is te verkrijgen via e-mail.

➢     Verbruikskosten: zijn een bijdrage in de algemene kosten van de woning (water, gas, elektriciteit, rioolrecht, abonnementen, internet, etc). De som van deze bijdrage wordt aan de huurder doorberekend door middel van het verbruik via elektriciteitsmeter. De som kan jaarlijks verschillen in verband met de indexwaarde. De hoogte van de som staat genoteerd op het huurcontract. Deze kosten worden achteraf met de borg verrekend.

➢     Huisvuil: De huurder dient zelf te zorgen voor de correcte opslag en afvoer van het huisvuil (instructies staan vermeld in het huurderboek).

➢     Inventaris: De huurder dient de villa en de inventaris met de grootste zorg te behandelen. Alle schade of het niet correct functioneren (wel of niet door huurder zelf veroorzaakt) dient per direct aan Les Résidences du Soleilgemeld te worden. Het nalaten in dezen kan kosten met zich meebrengen.

➢     Linnengoed: Les Résidences du Soleilbiedt bad- en bedlinnen aan (tegen extra betaling). Ook waar men zelf voor bad- en bedlinnen zorgt, zijn altijd dekens of dekbedden en kussens beschikbaar. Een handdoekpakket voor 1 persoon bestaat uit 1 grote, 1 kleine handdoek. Een pakket bedlinnen voor 1 persoon bestaat uit: dekbedovertrek, hoeslaken voor matras en kussensloop. Er is een mogelijke voor tussentijdse verschoning van het linnengoed tijdens uw verblijf. Informatie hierover is te verkrijgen via e-mail.

➢     Roken: Het is niet toegestaan in de villa te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.

➢     Huurderboek: Elke villa heeft een huurderboek waarin relevante informatie staat vermeld betreffende de gehuurde villa als mede belangrijke telefoonnummers en overige.

➢     Personeel: Het kan voorkomen dat er, tijdens het verblijf van de huurder, personeel toegang moet hebben tot de woning of het terrein voor het regelmatig onderhoud of het verrichten van reparaties. De huurder wordt altijd (met uitzondering van de zwembadman, het tijdstip van dit bezoek is op te vragen via mail) op de hoogte gesteld indien een dergelijk persoon werkzaamheden komt verrichten en indien mogelijk gaat dit in goed overleg met de huurder. Het is huurders niet toegestaan dergelijke personen de toegang tot de woning of het terrein te weigeren. Indien een persoon onaangekondigd werkzaamheden (of anders) wil verrichten aan of bij de woning dan is deze hoofdwaarschijnlijk niet ingehuurd doorLes Résidences du Soleil en dient de huurder per direct contact op te nemen met Les Résidences du Soleil.

➢     Internet: Veel woningen voorzien zijn van (draadloos) internet, Les Résidences du Soleil kan echter de werking hiervan niet garanderen.

➢     BBQ: in alle villa’s is er een BBQ ter beschikking voor de huurders. Het is de verantwoordelijkheid van de huurders zorg te dragen voor een veilig beheer van deze BBQ. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de huurders de BBQ en zijn directe omgeving schoon achter te laten bij vertrek (is niet inbegrepen in de eindschoonmaak). Op het niet nakomen van deze verplichting staat een na facturatie van 25.00 euro per BBQ.

➢     Huisdieren: Enkele eigenaren staan het meenemen van sommige huisdieren toe. In alle gevallen dient het meenemen van een huisdier, evenals het aantal en soort daarvan, bij de reservering gemeld te worden. Er zijn extra schoonmaakkosten van 35.00 euro per huisdier die in rekening worden gebracht (vermelding op het huurcontract). De huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden en niet op meubels liggen of zitten. De huisdieren dienen buiten het terrein van de villa uitgelaten te worden. Indien de huurder niet heeft gezorgd voor het opruimen van uitwerpselen van de huisdieren op het terrein van het gehuurde zal dit worden verzorgd door Les Résidences du Soleilen zal de huurder daar 50.00 euro voor in rekening gebracht worden verrekenbaar met de borg. Indien huisdieren zijn toegestaan is de hoofdhuurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren.

➢     Zwembad: De zwembaden zijn in de regel in gebruik van begin mei tot eind september. Sommige huizen beschikken over verwarmde zwembaden waardoor het water ook vroeger en later in het seizoen een aangename temperatuur kan hebben dus kan daarmee het seizoen verlengd worden. Deze verwarmingen zijn in juli/augustus niet aangesloten (wel op verzoek mogelijk). In de maanden mei/juni/september en oktober staan de verwarmingen standaard aan. Deze kunnen in deze periode niet uit gezet worden. Kosten voor het stroomverbruik van deze verwarmingen zijn voor de huurder. Eens keer per week komt er een medewerker van Les Résidences du Soleil onderhoud plegen aan het zwembad. Dit onderhoud is schoonmaken, controle van installatie en waterbehandeling. De dag van dit onderhoud is bekend op kantoor en kan indien gewenst opgevraagd worden. Deze medewerker kan onaangekondigd het terrein betreden daar niet overal de mogelijkheid is tot melding (geen deurbel of dergelijke) Het is de huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken. Ook onder toezicht dienen kinderen die niet goed kunnen zwemmen een zwemvest te gebruiken. Meegebrachte huisdieren hebben geen toegang te hebben tot het zwembad. Alle zwembaden dienen wettelijk voorzien te zijn van een goedgekeurd alarm, afscheiding rondom of harde afdekking. Zelfs in het geval een onbevoegde het terrein betreedt en in het zwembad verongelukt, kan de eigenaar of de gebruiker (huurder) van de woning aansprakelijk gesteld worden indien niet de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen genomen waren (alarm aan, hek dicht etc.). In uitzonderingsgevallen kan het zwembad of de bijbehorende verwarming niet gebruikt worden ten gevolge van onderhoud of reparatie. In geval van ongevallen en/of onvoorzien omstandigheden (onderhoud-/reparaties) kan niet Les Résidences du Soleil of de verhuurder/eigenaar aansprakelijk gesteld worden

➢     Jacuzzi: Enkele woningen zijn voorzien van een jacuzzi. Het gebruik van deze jacuzzi is inbegrepen in de huur. De jacuzzi is en kwetsbaar apparaat en dient dan ook met zorg behandeld te worden. Kinderen dienen ten aller tijden door de ouder begeleid te worden tijdens het gebruik van de jacuzzi. Het is ten zeerste aan te raden de jacuzzi te sluiten na gebruik. Eens keer per week komt er een medewerker van Les Résidences du Soleil onderhoud plegen aan de jacuzzi. Dit onderhoud is schoonmaken, controle van installatie en waterbehandeling. De dag van dit onderhoud is bekend op kantoor en kan indien gewenst opgevraagd worden. Deze medewerker kan onaangekondigd het terrein betreden daar niet overal de mogelijkheid is tot melding (geen deurbel of dergelijke) Het is de huurder niet toegestaan de jacuzzi uit te zetten, wel kan de huurder op het bedieningspaneel de temperatuur, jets en blower zelf instellen.

9. Aansprakelijkheid

➢    Les Résidences du Soleil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of ongemakken voor/van de huurder als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de villa.

➢    Les Résidences du Soleil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor: – diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een aangeboden villa;

➢    Les Résidences du Soleil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van apparatuur, fouten en/of vergissingen op websites of andere publicaties uitgegeven door Les Résidences du Soleil

➢     Bouwactiviteiten in de buurt van de gehuurde villa zijn niet door Les Résidences du Soleil te voorzien en kan daardoor ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor overlast van bouwactiviteiten rondom de gehuurde woning.

➢     De hoofdhuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies/schade aan het gehuurde en de bijbehorende inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde of het bijbehorende terrein bevinden.

➢     Het is voor de huurder verplicht een AVP (Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren) te hebben, waarbij Les Résidences du Soleil ervan uitgaat dat de huurder die heeft en dit bevestigd door middel van het ondertekenen van de huurovereenkomst. De huurder vrijwaart Les Résidences du Soleil van de verplichting om schadevergoeding te betalen aan de eigenaar voor schade aan de villa ontstaan ten gevolge van of tijdens het verblijf van de huurder. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan bij en te betalen aan derden.

➢     Indien om welke reden dan ook Les Résidences du Soleil schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de te betalen schadevergoeding zich uitsluitend tot de hoogte van de huursom.

➢    Les Résidences du Soleil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken of afwijkingen van de woning buiten de schuld van Les Résidences du Soleil. Indien ongemakken en afwijkingen essentieel zijn voor het overeen gekomen en Les Résidences du Soleil hierbij blaam treft, zal de maximale schade zich beperken tot de hoogte van de huursom.

➢     Alle zwembaden dienen volgens de Franse wetgeving voorzien te zijn van een goedgekeurd alarm, afscheiding rondom of (semi-) harde afdekking. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder voor het goede gebruik van deze beveiliging en het alarm in te schakelen, de afscheiding te sluiten of de afdekking te installeren zodra het zwembad niet in gebruik is. Indien een van deze voorzieningen niet correct functioneert, dient dit per direct doorgegeven te worden aan Les Résidences du Soleil.

➢     Ongevallen in de villa of op het bijbehorende terrein kunnen in geen enkel geval niet Les Résidences du Soleil, of de eigenaar aangerekend te worden.

➢     In het geval dat oorlog, staking of andere buitengewone omstandigheden (het weer) er de oorzaak van zijn dat Les Résidences du Soleil enige verplichting niet of niet geheel kan nakomen, kan de huurovereenkomst door hen ontbonden worden zonder dat de huurder enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.

➢     Naar aanleiding van de mogelijkheid van het optreden van natuurrampen (zoals bijvoorbeeld overstromingen en bosbranden) heeft de Franse overheid besloten grote delen van Zuid-Frankrijk aan te merken als gebied met verhoogd risico op natuurrampen. Derhalve dient de huurder ervan uit te gaan dat elke door Les Résidences du Soleil aangeboden villa in een dergelijk gebied ligt. Les Résidences du Soleil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van dergelijke gebeurtenissen. De huurder dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat er door zijn of haar doen of laten geen brand kan ontstaan.

       10. Klachten

➢     Voor klachten tijdens het verblijf dient de huurder zich onverwijld te wenden tot Les Résidences du Soleil Dit om een controle ter plaatse te kunnen doen wat een correcte indruk geeft vande gedane klacht en om zo een snelle en adequate oplossing aan te dragen.

➢     Klachten opgeven na het verblijf worden niet meer in behandeling genomen.

➢     Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming) uit de gehuurde woning, blijft de totale huursom verschuldigd en ontslaat dit Les Résidences du Soleil van iedere vorm van schadeloosstelling.

➢     Klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost, dienen binnen 1 week na beëindiging van de huurperiode schriftelijk aan Les Résidences du Soleil gemeld te zijn. Bij later indiening van klachten verliest de huurder zijn eventuele recht op schadevergoeding.

➢     Schadeclaims van de huurder kunnen nooit hoger zijn dan de huursom en dienen vergezeld te gaan van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en foto’s.

➢     Op alle geschillen met Les Résidences du Soleil is het Franse recht van toepassing.

11. Annuleringsverzekering + schade aan logies en verblijven

➢     De Annuleringsverzekering is een aan te raden verzekering als mede een schade/logies verzekering. In vele gevallen biedt uw eigen verzekering een doorlopende dekking voor zowel annulering als aansprakelijkheid. Het is aan te raden voordat uw vakantie begint dit bij uw verzekeringsagent op te vragen en of deze verzekering af te sluiten.

SARL LES RESIDENCES DU SOLEIL

4 rue du chateau d’eau 11120 GINESTAS

Tél: 0033-661536625/0033-660852599 Mail : info@residence-location.com SIRET : 84788794000017

                                  Carte professionnelle n° CPI 1102 2019 000 041 011

Garantie Financière au titre de la gestion immobilière de 120 000 euros, Galian Assurances 89 rue de la Boétie – 75008 PARIS

Garantie financière au titre de l’activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce de 120 000 euros, Galian Assurances 89 rue de la Boétie 75008 PARIS