Algemene voorwaarden verhuur

 
  1. algemene voorwaarden

Ø  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen bij Residence du Soleil

Ø  Residence du Soleil bemiddelt bij de verhuur van vakantiewoningen van particuliere eigenaren (hierna: "eigenaar" genoemd).

Ø  Degene(n) die de huurovereenkomst met Residence du Soleil aangaat wordt/worden hierna "huurder(s)" genoemd.

Ø  Met het versturen van een reserveringsformulier geeft de potentiële huurder aan de algemene voorwaarden en de eventueel afwijkende of additionele voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.

Ø  De genoemde prijzen zijn per week en zijn definitief nadat de reservering door de huurder en bevestiging door Residence du Soleil heeft plaatsgevonden.

Ø  Huurperiodes lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Ø  Onder de vakantievilla (hierna "villa" genoemd) wordt verstaan de betreffende woning met eigen terrein en overigen zoals; zwembad, bijgebouwen, inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende woning behorende (roerende) zaken. In enkele gevallen zijn er bepaalde ruimtes, afgesloten voor de huurder. Deze ruimtes zijn dan ook niet aangeven als verhuurbaar op de omschrijving van de villa.

2. Aankomst en vertrek

Ø  De zaterdag geldt in de meeste gevallen als wisseldag (voor enkele gevallen is de wisseldag zondag).

Ø  De sleutel van de villa zal aanwezig zijn in de sleutelkluis van de villa. De code van deze kluis krijgt u op de dag van aankomst van ons doorgegeven. Aankomst van de huizen met sleutelkluis is na om 17.00 uur. U dient zich telefonisch te melden bij aankomst van uw huis.

Ø De huurder dient op de laatste dag vóór 9.30 uur de woning te verlaten en de sleutel deponeren in de sleutelkluis. In de maanden juli en augustus dient u in verband met de grote drukte de woning te verlaten voor 8.00uur.

3. Reservering, boeking en betaling

Ø  De huurder kan telefonische, schriftelijk of per email/internet reserveren. De optie op de huurovereenkomst ligt vast zodra het correct ingevulde boekingsformulier door Residence du Soleil is ontvangen en deze reservering binnen 24 uur schriftelijk is bevestigd door Residence du Soleil. Na ontvangst van de aanbetaling gaat deze optie over in een definitieve reservering.

Ø  Residence du Soleil bevestigt de tot stand gekomen huurovereenkomst per email middels een boekingsoverzicht. Als reserveringskosten wordt eenmalig Euro 35,- berekend.

Ø  Na ontvangst van de reserveringsbevestiging ontvangt u een aanbetalingfactuur van 25% van de totale huursom en de reserveringskosten die de huurder dient te voldoen op de bankrekeningnummer van Residence du Soleil. Voor de resterende 75% van de totale huursom ontvangt u 9 weken voor aanvang van de huurperiode de restantfactuur die uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de huurperiode ontvangen dient te zijn. De borg, de eventuele overige gereserveerde extra’s dienen 2 weken voor aanvang huurperiode te zijn voldaan. Voor elke betaalperiode ontvangt de huurder een rekening.

Ø  Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per omegaande te worden voldaan (De borg, de eventuele afgesloten verzekeringen en de overige gereserveerde extra’s dienen 2 weken voor aanvang huurperiode te zijn voldaan.). Voor elke betalingsperiode ontvangt de huurder een rekening.

Ø  Te allen tijde dient het verschuldigde bedrag in zijn geheel door Residence du Soleil te zijn ontvangen alvorens er toegang verleend kan worden tot de woning.

Ø  Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zal Residence du Soleil een schriftelijke aanmaning sturen (e-mail). Het verschuldigde bedrag dient dan per ome gaande overgemaakt te worden. Indien 7 dagen na het verzenden van de aanmaning nog geen betaling is ontvangen, houdt Residence du Soleil zich het recht voor de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen. Residence du Soleil brengt dan de annuleringskosten in rekening.

Ø  Samen met de rekening van de borg ontvangt de huurder de reisdocumenten ongeveer 2 weken voor aanvang van de huurperiode. Hierin zijn opgenomen het adres van de woning, routebeschrijving en de specifieke afspraken en de bijzonderheden van de gereserveerde woning.

Ø  Residence du Soleil is bevoegd bij de boeking vastgestelde prijzen te wijzigen, mits tussen de datum van prijswijziging en geboekte periode minimaal 6 maanden liggen. De huurder wordt hierover geïnformeerd. Bij een verhoging van de prijs heeft de huurder dan de mogelijkheid tot annuleren. Reeds door huurder aan Residence du Soleil betaalde bedragen zullen dan gerestitueerd worden, met uitzondering van de reserveringskosten.

4. Borgsom

Ø  In alle gevallen vraagt de Residence du Soleil om betaling van een borgsom. De borgsom bedraagt 400 euro. Bij het niet tijdig overhandigen/overboeken van de borg heeft de Residence du Soleil het recht de toegang tot de woning te weigeren.

Ø  De borg zal worden terugbetaald nadat kosten voor elektriciteit, beschadiging, breuk e.d. ermee verrekend zijn. De huurder ontvangt een ‘eindehuur’ overzicht waarop de eindafrekening vermeldt staat. De terugbetaling van het restant van de borg vindt plaats binnen 2 weken na vertrek datum en wordt gestort op door de huurder aangegeven bankrekening.

   5. Wijzigingskosten

Ø  Iedere wijziging door de huurder van de boekingsovereenkomst moet schriftelijke bevestigd zijn door Residence du Soleil. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen van de boekingsovereenkomst.

        6. Additionele kosten

Ø  De huurder heeft bij het huren van een villa de verplichting de eindschoonmaak te laten regelen door Residence du Soleil. Kosten in dezen staan vermeld op de site van de te huren villa en wordt vermeld op het boekingsoverzicht.

Ø  Naast het huren van de villa kan de huurder ook aanverwante artikelen huren. De soort en de prijs van deze artikelen staan vermeld op de site van de villa als ook op het reserveringsformulier. Het vooraf gehuurde zal worden vermeld op het boekingsoverzicht.

Ø  Aanverwante artikelen kunnen ook gehuurd worden na de boeking van de villa. Dit betreft geen wijzing van de boeking maar een aanvulling en zullen geen extra boekingskosten met zich meebrengen. De prijs voor deze aanvullende artikelen zullen worden gefactureerd op de eindfactuur. Indien de aanvullingen na betaling van de eindfactuur zijn gedaan worden deze kosten verrekend met de borg.

Ø  Het is mogelijk op de dag van de aankomst of tijdens de verhuurperiode aanverwante artikelen te huren. Betaling van deze artikelen worden verrekend met de borg.

 

       7. Wijziging / Annulering

Ø  De huurder dient een annulering schriftelijk te bevestigen (bij voorkeur via e-mail). De huurder ontvangt een bevestiging van de door hem gedane annulering.

Ø  Indien de huurder gedwongen is zijn verblijf te annuleren, kan hij voor een andere, vergelijkbare huurder zorgen. Er dient dan een nieuwe huurovereenkomst opgemaakt te worden. Na beoordeling van deze gewijzigde reservering wordt door Residence du Soleil een schriftelijke bevestiging gestuurd voor deze nieuwe verhuur.

Ø  Bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode worden alle betaalde bedragen minus de reserveringskosten gerestitueerd op de door de huurder aangegeven bankrekening.

Ø  Bij annulering binnen 10 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de reserveringskosten en 25% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de reserveringskosten en 100% van de totale huursom verschuldigd.

Ø  Bij vroegtijdig vertrek uit de door huurder gehuurde woning blijft de totale huursom verschuldigd.

Ø   Het verdient aanbeveling een annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten (zie artikel 11).

Ø  Indien nakoming van de huurovereenkomst door Residence du Soleil wegens gewichtige omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden nageleefd, heeft Residence du Soleil het recht de overeenkomst te wijzigen. Dergelijke omstandigheden doen zich bijvoorbeeld voor in geval van overlijden van de eigenaar, verkoop, ernstige schade aan de woning of in geval van overmacht ten gevolge van oorlog, staking, natuurramp of buitengewone weersomstandigheden. De bedoelde wijziging zal dan inhouden het door Residence du Soleil aan de huurder ter beschikking stellen van een vergelijkbare woning van vergelijkbare prijs, dan wel de reeds betaalde huursom en borg terugbetalen. Aansprakelijkheid voor eventuele schade zal niet door Residence du Soleil aanvaard worden.

8. Overigen:

Ø  Aantal personen: De gehuurde villa en bijbehorend terrein mogen alleen bewoond worden door de in de huurovereenkomst vermelde personen. Alleen met schriftelijke toestemming vooraf van Residence du Soleil is het toegestaan in een gehuurde villa anderen uit te nodigen dan de op het reserveringsformulier vermelde personen.

Ø  Eindschoonmaak: Het laten doen van de eindschoonmaak verplicht. Daarnaast dient de huurder de gehele villa bezemschoon achter te laten. Er is ook een mogelijkheid voor een tussentijdse schoonmaak. Informatie in dezen is te verkrijgen via e-mail.

Ø  Huisvuil: De huurder dient zelf te zorgen voor de correcte opslag en afvoer van het huisvuil (instructies staan vermeld in het huurderboek).

Ø  Inventaris: De huurder dient de villa en de inventaris met de grootste zorg te behandelen. Alle schade of het niet correct functioneren (wel of niet door huurder zelf veroorzaakt) dient per direct aan Residence du Soleil gemeld te worden.

Ø  Linnengoed: Residence du Soleil biedt bad- en bedlinnen aan (tegen extra betaling). Ook waar men zelf voor bad- en bedlinnen zorgt, zijn altijd dekens of dekbedden en kussens beschikbaar. Een pakket badlinnen voor 1 persoon bestaat meestal uit 1 grote, 1 kleine handdoek. Een pakket bedlinnen voor 1 persoon bestaat meestal uit: dekbedovertrek, hoeslaken voor matras en kussensloop. Er is een mogelijke voor tussentijdse verschoning van het linnengoed tijdens uw verblijf. Informatie hierover is te verkrijgen via e-mail.

Ø  Roken: Het is niet toegestaan in de villa te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.

Ø  Huurderboek: Elke villa heeft een huurderboek waarin alles betreffende de villa staat vermeld als mede belangrijke telefoonnummers en overige.

Ø  Personeel: Het kan voorkomen dat er, tijdens het verblijf van de huurder, personeel toegang moet hebben tot de woning of het terrein voor het regelmatig onderhoud of het verrichten van reparaties. Indien mogelijk gaat dit in overleg met de huurder. Het is huurders niet toegestaan dergelijke personen de toegang tot de woning of het terrein te weigeren.

Ø  Internet: Veel woningen voorzien zijn van (draadloos) internet, Residence du Soleil kan echter de werking hiervan niet garanderen.

Ø  BBQ: in alle villa’s is er een BBQ ter beschikking voor de huurders. Het is de verantwoordelijkheid van de huurders zorg te dragen voor een veilig beheer van deze BBQ. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de huurders de BBQ en zijn directe omgeving schoon achter te laten bij vertrek (is niet inbegrepen in de eindschoonmaak). Op het niet nakomen van deze verplichting staat een na facturatie van 25 euro per BBQ.

Ø  Huisdieren: Enkele eigenaren staan het meenemen van sommige huisdieren toe. In alle gevallen dient het meenemen van een huisdier, evenals het aantal en soort daarvan, bij de boeking gemeld te worden. Er zijn extra schoonmaakkosten van 35 euro per huisdier die in rekening worden gebracht (vermelding op het reserveringformulier). De huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden en niet op meubels liggen of zitten. De huisdieren dienen buiten het terrein van de villa uitgelaten te worden. Indien de huurder niet heeft gezorgd voor het opruimen van uitwerpselen van de huisdieren op het terrein van het gehuurde zal dit gedaan worden door Residence du Soleil en zal de huurder daar 50 euro voor in rekening gebracht worden verrekenbaar met de borg. Indien huisdieren zijn toegestaan is de huurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren.

Ø  Zwembad: De zwembaden zijn in de regel in gebruik van begin mei tot eind oktober. Sommige huizen beschikken over verwarmde zwembaden waardoor het water ook vroeger en later in het seizoen een aangename temperatuur heeft. Deze verwarmingen zijn in juli/augustus niet aangesloten (op verzoek mogelijk). In de maanden mai/juni/september en oktober staan de verwarmingen standaard aan. Eens keer per week komt er een medewerker van Residence du Soleil onderhoud plegen aan het zwembad. Dit onderhoud is schoonmaken, controle van installatie en waterbehandeling. De dag van dit onderhoud is bekend op kantoor en kan indien gewenst opgevraagd worden. Deze medewerker kan onaangekondigd het terrein betreden daar niet overal de mogelijkheid is tot melding (geen deurbel of dergelijke) Het is de huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken. Ook onder toezicht dienen kinderen die niet goed kunnen zwemmen een zwemvest te gebruiken. Meegebrachte huisdieren dienen onder geen beding toegang te hebben tot het zwembad. Alle zwembaden dienen wettelijk voorzien te zijn van een goedgekeurd alarm, afscheiding rondom of harde afdekking. Zelfs in het geval een onbevoegde het terrein betreedt en in het zwembad verongelukt, kan de eigenaar of de gebruiker (huurder) van de woning aansprakelijk gesteld worden indien niet de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen genomen waren (alarm aan, hek dicht etc.).In uitzonderingsgevallen kan het zwembad of de bijbehorende verwarming niet gebruikt worden ten gevolge van onderhoud of reparatie. In geval van ongevallen en/of onvoorzien omstandigheden (onderhoud-/reparaties) kan niet Residence du Soleil of de verhuurder/eigenaar aansprakelijk gesteld worden

9. Aansprakelijkheid

Ø  Residence du Soleil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of ongemakken voor/van de huurder als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de villa. Residence du Soleil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor: - diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een aangeboden villa; - het onklaar geraken of buiten werking stellen van apparatuur, fouten of vergissingen op deze website of andere publicaties uitgegeven door Residence du Soleil

Ø  Bouwactiviteiten in de buurt van de gehuurde villa zijn niet door Residence du Soleil te voorzien en kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor overlast van bouwactiviteiten in de buurt.

Ø  De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies/schade aan het gehuurde en de bijbehorende inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in de woning of het bijbehorende terrein bevinden. Het is voor de huurder van belang een AVP (Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren) te hebben, waarbij Residence du Soleil ervan uitgaat dat de huurder die heeft. De huurder vrijwaart Residence du Soleil van de verplichting om schadevergoeding te betalen aan de eigenaar voor schade aan de villa ontstaan ten gevolge van of tijdens het verblijf van de huurder. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan bij en te betalen aan derden.

Ø  Indien om welke reden dan ook Residence du Soleil schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de te betalen schadevergoeding zich uitsluitend tot de hoogte van de huursom.

Ø  Residence du Soleil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken of afwijkingen van de woning buiten de schuld van Residence du Soleil. Indien ongemakken en afwijkingen essentieel zijn voor het overeen gekomen en Residence du Soleil hierbij blaam treft, zal de maximale schade zich beperken tot de hoogte van de huursom.

Ø  Alle zwembaden dienen volgens de Franse wetgeving voorzien te zijn van een goedgekeurd alarm, afscheiding rondom of (semi-) harde afdekking. Huurder is verplicht het alarm in te schakelen, de afscheiding te sluiten of de afdekking te installeren zodra het zwembad niet in gebruik is. Indien een van deze voorzieningen niet correct functioneert, dient dit per direct doorgegeven te worden aan Residence du Soleil.

Ø  Ongevallen in de villa of op het bijbehorende terrein kunnen niet Residence du Soleil, of de eigenaar aangerekend te worden.

Ø  In het geval dat oorlog, staking of andere buitengewone omstandigheden (het weer) er de oorzaak van zijn dat Residence du Soleil enige verplichting niet of niet geheel kan nakomen, kan de huurovereenkomst door hen ontbonden worden zonder dat de huurder enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Ø  Naar aanleiding van de mogelijkheid van het optreden van natuurrampen (zoals bijvoorbeeld overstromingen en bosbranden) heeft de Franse overheid besloten grote delen van Zuid-Frankrijk aan te merken als gebied met verhoogd risico op natuurrampen. Derhalve dient de huurder ervan uit te gaan dat elke door Residence du Soleil aangeboden villa in een dergelijk gebied ligt. Residence du Soleil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van dergelijke gebeurtenissen. De huurder dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat er door zijn of haar doen of laten geen brand kan ontstaan.

       10. Klachten

Ø  Voor klachten tijdens het verblijf dient de huurder zich onverwijld te wenden tot Residence du Soleil .  Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming) uit de gehuurde woning, blijft de totale huursom verschuldigd en ontslaat dit Residence du Soleil van iedere vorm van schadeloosstelling.

Ø  Klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost, dienen binnen 1 week na beëindiging van de huurperiode schriftelijk aan Residence du Soleil gemeld te zijn. Bij later indiening van klachten verliest de huurder zijn eventuele recht op schadevergoeding.

Ø  Schadeclaims van de huurder kunnen nooit hoger zijn dan de huursom en dienen vergezeld te gaan van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en foto's.

Ø  Op alle geschillen met Residence du Soleil is het Franse recht van toepassing.

    11. Verplichte annuleringsverzekering + schade aan logies en verblijven

Ø  De Annuleringsverzekering is een aan te raden verzekering als mede een schade/logies verzekering. In vele gevallen biedt uw eigen verzekering een doorlopende dekking voor zowel annulering als aansprakelijkheid. Het is aan te raden voordat uw vakantie begint dit bij uw verzekeringsagent op te vragen en of deze verzekering af te sluiten.

Ø  Zwembad: De zwembaden zijn in de regel in gebruik van begin mei tot eind oktober. Sommige huizen beschikken over verwarmde zwembaden waardoor het water ook vroeger en later in het seizoen een aangename temperatuur heeft. Deze verwarmingen zijn in juli/augustus niet aangesloten (op verzoek mogelijk). In de maanden mai/juni/september en oktober staan de verwarmingen standaard aan. Eens keer per week komt er een medewerker van Residence du Soleil onderhoud plegen aan het zwembad. Dit onderhoud is schoonmaken, controle van installatie en waterbehandeling. De dag van dit onderhoud is bekend op kantoor en kan indien gewenst opgevraagd worden. Deze medewerker kan onaangekondigd het terrein betreden daar niet overal de mogelijkheid is tot melding (geen deurbel of dergelijke) Het is de huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken. Ook onder toezicht dienen kinderen die niet goed kunnen zwemmen een zwemvest te gebruiken. Meegebrachte huisdieren dienen onder geen beding toegang te hebben tot het zwembad. Alle zwembaden dienen wettelijk voorzien te zijn van een goedgekeurd alarm, afscheiding rondom of harde afdekking. Zelfs in het geval een onbevoegde het terrein betreedt en in het zwembad verongelukt, kan de eigenaar of de gebruiker (huurder) van de woning aansprakelijk gesteld worden indien niet de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen genomen waren (alarm aan, hek dicht etc.).In uitzonderingsgevallen kan het zwembad of de bijbehorende verwarming niet gebruikt worden ten gevolge van onderhoud of reparatie. In geval van ongevallen en/of onvoorzien omstandigheden (onderhoud-/reparaties) kan niet Residence du Soleil of de verhuurder/eigenaar aansprakelijk gesteld worden